18 người bị khởi tố liên quan vụ án bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

ườibịkhởitốliênquanvụánbàNguyễnThịThanhNhà